AVEENO ECZEMA VS PHYSIOGEL AI

提問於 2016-01-05 13:07:00 +0000

the_1 大頭貼

想問如果有濕疹, 已用醫生開的類固醇藥膏, 如退後是否要繼續查AVEENO ECZEMA 或 PHYSIOGEL AI, 還是用無濕疹系列的? 另想問AVEENO ECZEMA 同 PHYSIOGEL AI 比較那款有效?

編輯 重新標籤 舉報 關閉 合併 刪除