Melbourne 牙醫

提問於 2016-01-07 20:07:00 +0000

智慧齒出左幾年都出吾哂,最近留牙血有D痛,我唸要開刀剝,實貴死,有冇好介紹?益話返香港睇好D

編輯 重新標籤 舉報 關閉 合併 刪除