20WEEK 肚落D有拉扯感覺

提問於 2017-03-22 15:56:00 +0000

YF1212 大頭貼

我現在剛20WEEK ,但呢排個肚落D 間中會感覺到一下拉扯既感覺, 問過健康院既醫生話可能係子宮圓韌帶拉扯痛, 有冇媽媽都試過啊? 同埋如果係宮縮係會點啊?

編輯 重新標籤 舉報 關閉 合併 刪除