Dyson V8同十一O吸塵機

提問於 2017-09-12 18:08:00 +0000

dobbybabie 大頭貼

禽日行千色,有十一0吸塵機做示範,好似都幾好,二仟零蚊,輕身過Dyson,有冇人兩部都試用比較過?

編輯 重新標籤 舉報 關閉 合併 刪除