bb 面部出粒粒

提問於 2010-07-08 10:00:00 +0000

ksorange 大頭貼

晞晞塊面出左好多好細好細的咸粒 唔紅又唔痕 不過塊面就鞋恰恰 有冇BB又係噤 可以點做 係咪熱? 但係有同佢抺面(用棉花)清水

編輯 重新標籤 舉報 關閉 合併 刪除